تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

منبع تغذیه هانت کی Power Huntkey

به فروشگاه اینترنتی منبع تغذیه هانت کی رایانه آنلاین خوش آمدید

Huntkey GS500 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey GS500 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل GS500

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل GS500
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
گواهینامه 80PLUSپایه
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
تماس بگیرید
Huntkey GS600 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey GS600 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل GS600

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل GS600
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تماس بگیرید
Huntkey APFC 600W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey APFC 600W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل APFC 600W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل APFC 600W
گواهینامه 80PLUS
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-E
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تماس بگیرید
Huntkey Green Power 450W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey Green Power 450W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل Green Power 450W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل Green Power 450W
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
گواهینامه 80PLUS
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تماس بگیرید
Huntkey GS 550 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey GS 550 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل GS 550

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل GS 550
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
قابلیت Active PFC
تماس بگیرید
Huntkey APFC 700W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey APFC 700W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل APFC 700W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل APFC 700W
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
گواهینامه 80PLUS
تعداد ریل 12 ولتچهار عدد
تماس بگیرید
Huntkey CP 350H Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey CP 350H Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 350H

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 350H
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAدو عدد
گواهینامه 80PLUS
کانکتور 2+6 پین PCI-E
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
تماس بگیرید
Huntkey CP 400HP Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey CP 400HP Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 400HP

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 400HP
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-E
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
تماس بگیرید
Huntkey CP 400H New Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey CP 400H New Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 400H New

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 400H New
کانکتور 2+6 پین PCI-E
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
کانکتور 15 پین SATAدو عدد
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUS
تماس بگیرید
Huntkey GS 700 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey GS 700 Computer Power Supply

منبع تغذیه هانت کی مدل GS 700

مدلمنبع تغذیه هانت کی مدل GS 700
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSپایه
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
موجود نیست
Huntkey CP 450H Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey CP 450H Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 450H

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 450H
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
موجود نیست
Huntkey X7 1000W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey X7 1000W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل X7 1000W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل X7 1000W
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
موجود نیست
Huntkey CP 300 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey CP 300 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 300

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل CP 300
کانکتور 15 پین SATAیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-E
گواهینامه 80PLUS
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
موجود نیست
Huntkey X7 900W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey X7 900W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل X7 900W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل X7 900W
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSSilver
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eسه عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
تعداد ریل 12 ولتپنج عدد
موجود نیست
Huntkey Green Power 550W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey Green Power 550W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل Green Power 550W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل Green Power 550W
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS
کانکتور 15 پین SATA
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
موجود نیست
Huntkey Green Power 500W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey Green Power 500W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل Green Power 500W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل Green Power 500W
کانکتور 2+6 پین PCI-E
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
قابلیت Active PFC
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
گواهینامه 80PLUS
موجود نیست
Huntkey Jumper 500 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey Jumper 500 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل جامپر 500

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل جامپر 500
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتچهار عدد
گواهینامه 80PLUSپایه
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Huntkey X7 1200W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Huntkey X7 1200W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل X7 1200W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر هانت کی مدل X7 1200W
مدل پاورنیمه ماژولار
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
تعداد ریل 12 ولتشش عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
قابلیت Active PFC
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن