تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

منبع تغذیه کولر مستر Power Cooler Master

به فروشگاه اینترنتی منبع تغذیه کولر مستر رایانه آنلاین خوش آمدید

Cooler Master MWE white 450 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master MWE white 450 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE white 450

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE white 450
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSپایه
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تماس بگیرید
Cooler Master Elite Power 350W Power Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master Elite Power 350W Power Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Elite Power 350W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Elite Power 350W
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
تماس بگیرید
Cooler Master MWE Bronze 650 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master MWE Bronze 650 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 650

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 650
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUSپایه
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
موجود نیست
Cooler Master MWE white 550 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master MWE white 550 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE white 550

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE white 550
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSپایه
مدل پاورغیر ماژولار
موجود نیست
Cooler Master MWE Bronze 450 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master MWE Bronze 450 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 450

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 450
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUSBronze
قابلیت Active PFC
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
موجود نیست
Cooler Master MWE Bronze 550 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master MWE Bronze 550 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 550

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 550
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
موجود نیست
Cooler Master MWE Bronze 650 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master MWE Bronze 650 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 650

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 650
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUSBronze
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
موجود نیست
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MasterWatt Maker 1200 MIJ

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MasterWatt Maker 1200 MIJ
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدوازده عدد
گواهینامه 80PLUSTitanium
مدل پاورکاملا ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAشانزده عدد
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Cooler Master MASTERWATT MAKER 1200 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master MASTERWATT MAKER 1200 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MASTERWATT MAKER 1200

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MASTERWATT MAKER 1200
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eده عدد
کانکتور 15 پین SATAشانزده عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSPlatinum
موجود نیست
Cooler Master V850 Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master V850 Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل V850

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل V850
کانکتور 2+6 پین PCI-Eشش عدد
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
گواهینامه 80PLUSGold
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Cooler Master GXII VER.2 750W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master GXII VER.2 750W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل GXII VER.2 750W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل GXII VER.2 750W
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Cooler Master GXII VER.2 650W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master GXII VER.2 650W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل GXII VER.2 650W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل GXII VER.2 650W
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
موجود نیست
Cooler Master GXII ver.2 550W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master GXII ver.2 550W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل GXII ver.2 550W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل GXII ver.2 550W
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Cooler Master V650 Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master V650 Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر نیمه-ماژولار کولر مستر مدل V650

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر نیمه-ماژولار کولر مستر مدل V650
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSGold
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Cooler Master B500 Ver.2 500W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master B500 Ver.2 500W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل B500 ورژن 2 - 500 وات

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل B500 ورژن 2 - 500 وات
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
موجود نیست
Cooler Master B600 Ver.2 600W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master B600 Ver.2 600W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل B600 ورژن 2 - 600 وات

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل B600 ورژن 2 - 600 وات
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
موجود نیست
Cooler Master B700 Ver.2 700W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master B700 Ver.2 700W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل B700 ورژن 2 - 700 وات

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل B700 ورژن 2 - 700 وات
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
موجود نیست
Cooler Master Thunder 500W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master Thunder 500W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Thunder 500W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Thunder 500W
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
موجود نیست
Cooler Master G650M Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master G650M Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل G650M

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل G650M
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Cooler Master G750M Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master G750M Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل G750M

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل G750M
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
موجود نیست
Cooler Master Elite Power 460W Power Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master Elite Power 460W Power Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Elite Power 460W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Elite Power 460W
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
موجود نیست
Cooler Master Elite V2 550W Computer Power
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master Elite V2 550W Computer Power

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Elite V2 550W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Elite V2 550W
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
موجود نیست
Cooler Master V750 Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master V750 Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ماژولار کولر مستر مدل V750

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ماژولار کولر مستر مدل V750
مدل پاورکاملا ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
موجود نیست
Cooler Master V750S Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cooler Master V750S Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر نیمه ماژولار کولر مستر مدل V750S

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر نیمه ماژولار کولر مستر مدل V750S
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن