تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

منبع تغذیه ریدمکس Power Raidmax

به فروشگاه اینترنتی منبع تغذیه ریدمکس رایانه آنلاین خوش آمدید

RAIDMAX RX-500XT Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-500XT Computer Power Supply

منبع تغذیه ریدمکس مدل RX-500XT

مدلمنبع تغذیه ریدمکس مدل RX-500XT
کانکتور 15 پین SATAپنج عدد
قابلیت Active PFC
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-400XT Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-400XT Computer Power Supply

منبع تغذیه ریدمکس مدل RX-400XT

مدلمنبع تغذیه ریدمکس مدل RX-400XT
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS
قابلیت Active PFC
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-300XT Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-300XT Computer Power Supply

منبع تغذیه ریدمکس مدل RX-300XT

مدلمنبع تغذیه ریدمکس مدل RX-300XT
گواهینامه 80PLUS
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-400AI Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-400AI Computer Power Supply

منبع تغذیه ریدمکس مدل RX-400AI

مدلمنبع تغذیه ریدمکس مدل RX-400AI
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUS
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-300AI Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-300AI Computer Power Supply

منبع تغذیه ریدمکس مدل RX-300AI

مدلمنبع تغذیه ریدمکس مدل RX-300AI
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-230AI Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-230AI Computer Power Supply

منبع تغذیه ریدمکس مدل RX-230AI

مدلمنبع تغذیه ریدمکس مدل RX-230AI
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
کانکتور 15 پین SATAدو عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUS
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-1200AE-B Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-1200AE-B Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-1200AE-B

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-1200AE-B
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 2+6 پین PCI-Eشش عدد
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-1000AE-B Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-1000AE-B Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-1000AE-B

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-1000AE-B
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eشش عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-850AE-B Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-850AE-B Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-850AE-B

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-850AE-B
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-800 GH Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-800 GH Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-800 GH

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-800 GH
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
گواهینامه 80PLUSGold
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-1000AP-S Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-1000AP-S Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-1000AP-S

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-1000AP-S
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-835AP-S Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-835AP-S Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-835AP-S

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-835AP-S
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورنیمه ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-635AP-S Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-635AP-S Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-635AP-S

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-635AP-S
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-535AP-S Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-535AP-S Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-535AP-S

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-535AP-S
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
تماس بگیرید
RAIDMAX RX-500AF-B Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-500AF-B Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-500AF-B

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-500AF-B
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAپنج عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
موجود نیست
RAIDMAX RX-500AE Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-500AE Computer Power Supply

منبع تغذیه ریدمکس مدل RX-500AE

مدلمنبع تغذیه ریدمکس مدل RX-500AE
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSGold
موجود نیست
RAIDMAX RX-700AE Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-700AE Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-700AE

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-700AE
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
گواهینامه 80PLUSGold
موجود نیست
RAIDMAX RX-700 AT Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-700 AT Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-700 AT

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-700 AT
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSTitanium
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
موجود نیست
RAIDMAX RX-900 GH Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-900 GH Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-900 GH

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-900 GH
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eشش عدد
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
گواهینامه 80PLUSGold
موجود نیست
RAIDMAX RX-700 GH Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-700 GH Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-700 GH

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-700 GH
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUSGold
موجود نیست
RAIDMAX RX-735AP-S Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-735AP-S Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-735AP-S

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-735AP-S
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
موجود نیست
RAIDMAX RX-700AC-B Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-700AC-B Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-700AC-B

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-700AC-B
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
موجود نیست
RAIDMAX RX-500 AF-B Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

RAIDMAX RX-500 AF-B Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-500 AF-B

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ریدمکس مدل RX-500 AF-B
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن