تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دوربین دو چشمی و تک چشمی برسر Binoculars Bresser

به فروشگاه اینترنتی دوربین دو چشمی و تک چشمی برسر رایانه آنلاین خوش آمدید

Bresser Condor 10X42 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Condor 10X42 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Condor 10X42

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Condor 10X42
مدل اپتیکآکروماتیک
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
تماس بگیرید
Bresser Condor 10X50 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Condor 10X50 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Condor 10X50

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Condor 10X50
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
مدل اپتیکآکروماتیک
قابلیت مقاومتی
توانایی زوم
تماس بگیرید
Bresser Corvette10X42 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Corvette10X42 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Corvette 10X42

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Corvette 10X42
توانایی زوم
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
مدل اپتیکآکروماتیک
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
قابلیت مقاومتی
تماس بگیرید
Bresser Condor 10X32 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Condor 10X32 Binoculars

دوربین دوچشمی برسر مدل Condor 10X32

مدلدوربین دوچشمی برسر مدل Condor 10X32
قابلیت مقاومتی
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
مدل اپتیکآکروماتیک
توانایی زوم
تماس بگیرید
Bresser Condor 8X56 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Condor 8X56 Binoculars

دوربین دوچشمی برسر مدل Condor 8X56

مدلدوربین دوچشمی برسر مدل Condor 8X56
قابلیت مقاومتی
مدل اپتیکآکروماتیک
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
توانایی زوم
تماس بگیرید
Bresser Pirsch 8X56 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Pirsch 8X56 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 8X56

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 8X56
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
مدل اپتیکآکروماتیک
توانایی زوم
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
قابلیت مقاومتی
تماس بگیرید
Bresser Condor 8X32 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Condor 8X32 Binoculars

دوربین دوچشمی برسر مدل Condor 8X32

مدلدوربین دوچشمی برسر مدل Condor 8X32
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
مدل اپتیکآکروماتیک
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
توانایی زوم
تماس بگیرید
Bresser Condor 20-60x85 Spotting Scope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Condor 20-60x85 Spotting Scope

دوربین تک چشمی برسر مدل Condor 20-60X85

مدلدوربین تک چشمی برسر مدل Condor 20-60X85
مدل اپتیکآکروماتیک
توانایی زوم
گستره بزرگنماییبیشتر از 20 برابر
گستره قطر دهانهبین 80 تا 120 میلی متر
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Bresser Pirsch 20-60x80 Spotting Scope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Pirsch 20-60x80 Spotting Scope

دوربین تک چشمی برسر مدل Pirsch 20-60x80

مدلدوربین تک چشمی برسر مدل Pirsch 20-60x80
توانایی زوم
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
مدل اپتیکآکروماتیک
گستره بزرگنماییبیشتر از 20 برابر
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Bresser Spektar 15-45x60 Spotting Scope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Spektar 15-45x60 Spotting Scope

دوربین تک چشمی برسر مدل Spektar 15-45x60

مدلدوربین تک چشمی برسر مدل Spektar 15-45x60
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
قابلیت مقاومتی
گستره بزرگنماییبیشتر از 20 برابر
توانایی زوم
مدل اپتیکآکروماتیک
موجود نیست
Bresser Everest ED 10X42 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Everest ED 10X42 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Everest ED10X42

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Everest ED10X42
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
مدل اپتیکآکروماتیک
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
موجود نیست
Bresser Travel10x50 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Travel10x50 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Travel 10x50

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Travel 10x50
مدل اپتیکآکروماتیک
توانایی زوم
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
موجود نیست
Bresser Everest ED 8X42 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Everest ED 8X42 Binoculars

دوربین دوچشمی برسر مدل Everest ED 8X42

مدلدوربین دوچشمی برسر مدل Everest ED 8X42
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
مدل اپتیکآکروماتیک
موجود نیست
Bresser Traval 16X50 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Traval 16X50 Binoculars

دوربین دوچشمی برسر مدل Travel 16X50

مدلدوربین دوچشمی برسر مدل Travel 16X50
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
توانایی زوم
مدل اپتیکآکروماتیک
گستره بزرگنماییاز 15 تا 20 برابر
موجود نیست
Bresser Pirsch 8X26 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Pirsch 8X26 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 8X26

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 8X26
قابلیت مقاومتی
مدل اپتیکآکروماتیک
توانایی زوم
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
موجود نیست
Bresser Pirsch 8X34 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Pirsch 8X34 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 8X34

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 8X34
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
توانایی زوم
مدل اپتیکآکروماتیک
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Bresser Pirsch 10X34 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Pirsch 10X34 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 10X34

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 10X34
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
توانایی زوم
مدل اپتیکآکروماتیک
موجود نیست
Bresser Corvette 8X42 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Corvette 8X42 Binoculars

دوربین دوچشمی برسر مدل Corvette 8X42

مدلدوربین دوچشمی برسر مدل Corvette 8X42
توانایی زوم
مدل اپتیکآکروماتیک
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
موجود نیست
Bresser Pirsch 8X42 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Pirsch 8X42 Binoculars

دوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 8X42

مدلدوربین دو چشمی برسر مدل Pirsch 8X42
توانایی زوم
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
قابلیت مقاومتی
مدل اپتیکآکروماتیک
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
موجود نیست
Bresser Pirsch 10X26 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Pirsch 10X26 Binoculars

دوربین دوچشمی برسر مدل Pirsch 10X26

مدلدوربین دوچشمی برسر مدل Pirsch 10X26
توانایی زوم
مدل اپتیکآکروماتیک
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن